இரிச்மண்டு தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை (2022 - 23)